Podmínky používání pro poskytovatele

 1. Následující podmínky upravují podmínky používání webové stránky https://www.netloustneme.cz/ (dále jen „webová stránka“) uživateli internetu přistupujícími na webovou stránku v souvislosti se svou registrací ve vyhledávači poskytovatelů zdravotních služeb na webové stránce (společně dále jen „poskytovatelé“).
 2. Provozovatelem webové stránky a držitelem domény netloustneme.cz (dále jen „webová stránka“) je společnost CONTIMEX, spol. s r.o., IČO: 49454862 se sídlem Komenského 667/38, 664 34 Kuřim (dále jen „provozovatel“).
 3. Webová stránka umožňuje registraci poskytovatelů, kteří mají platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oborech souvisejících s obezitou. Podmínkou registrace je (i) odeslání přihlášky prostřednictvím formuláře na webové stránce (dále jen „formulář“) a (ii) platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v některém z oborů uvedených výše. V případě, že poskytovatel nesplní některou z výše uvedených podmínek, je provozovatel oprávněn jeho registraci odmítnout či jeho registraci zrušit.
 4. Pokud si poskytovatel během procesu registrace na webové stránce zvolí heslo nebo je mu poskytnuto, musí být toto heslo považováno za důvěrné a nesmí být předáno další  osobám. Poskytovatel je oprávněn požádat registrované poskytovatele o změnu hesla a kontaktovat je s ohledem na technické otázky a otázky týkající se jejich registrace.
 5. Poskytovatelé mohou kdykoli požadovat, aby jejich registrace byla zrušena. V takovém případě je provozovatel povinen odstranit uvedení poskytovatele na webové stránce do 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení takového požadavku.
 6. Poskytovatelé jsou při používání webové stránky povinni:
  a) dodržovat příslušné právní předpisy;
  b) uvádět svou skutečnou totožnost a nepoužívat falešnou identitu ani uvádět falešné jméno nebo e-mailovou adresu a uvádět pouze fakticky správné a úplné informace;
  c) neshromažďovat ani nearchivovat osobní údaje jiných uživatelů (pokud k tomu nebyli výslovně pověřeni provozovatelem);
  d) nepoužívat rámy nebo techniky rámování pro vložení jakékoli části těchto webové stránky nebo jakékoli části webové stránky bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
  e) neměnit ani se nepokoušet měnit obsah této webové stránky nebo jakékoli její části.
  Poskytovatelé dále nejsou oprávněni získat nebo se pokusit získat přístup k webové stránce, serveru, na kterém je tato webová stránka uložena, ani k serveru, počítači nebo databázi třetích stran, které jsou s touto webovou stránkou propojeny.
  Pokud poskytovatelé na webovou stránku odkazují, smí tak činit pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, přiměřený a nepoškozuje pověst provozovatele.
 7. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit či smazat jakoukoliv informaci o poskytovateli z webových stránek na základě vlastního uvážení.
 8. Práva a povinnosti těmito Podmínkami používání pro poskytovatele neupravené se řídí Obecnými podmínkami používání vztahujícími se k webové stránce.
 9. Přístup poskytovatelů k webové stránce, jejich užívání a obsah se řídí právním řádem České republiky