Informace o zpracování osobních údajů zadaných v registraci pracoviště

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů v rámci webových stránek https://www.netloustneme.cz/ (dále jen „webové stránky“) společnosti CONTIMEX, spol. s r.o., IČO: 49454862 se sídlem Komenského 667/38, 664 34 Kuřim (dále jen „CONTIMEX“) jako správce osobních údajů. Tyto principy vycházejí z Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a příslušných právních předpisů.

1. Informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme informace, které nám pomáhají zdokonalovat naše webové stránky. O některé informace vás žádáme napřímo, avšak jiné informace jsou shromažďovány automaticky. Veškeré informace shromažďované automaticky se ukládají v agregované podobě a nelze je využít k vaší identifikaci jako konkrétní osoby. Příležitostně shromažďujeme informace, které někdy mohou být osobně identifikovatelné, a jsou tedy vašimi osobními údaji.

Z výše uvedeného důvodu lze informace námi shromažďované rozdělit do dvou hlavních skupin:
a) agregované statistické údaje o návštěvníkovi;
b) osobní údaje.
Agregované statistické údaje o návštěvníkovi nepropojujeme s osobními údaji.

1.1 Agregované statistické údaje o návštěvníkovi
Když navštívíte naše webové stránky, budeme automaticky shromažďovat obecné informace o vašem počítači a jeho umístění, jakož i o webových stránkách, odkud jste přišli, bude-li to relevantní. Tyto informace nemohou být použity k identifikaci vaší osoby. Tyto údaje se užívají pouze v agregované podobě a informují nás o tom, odkud naši návštěvníci přicházejí, na co se dívají, na co reagují a kde tráví většinu času.

Údaje, které shromažďujeme automaticky:

 • Podpora cookies první stranou (zda nám umožníte umístit soubory cookies na vašem počítači)
 • ID návštěvníka (poskytované cookies, které umístíme na vašem počítači, bude-li to možné)
 • Indikátor (tj. odkud jste přišli)
 • Datum a čas návštěvy
 • Regionální a jazykové nastavení (k určení, ve které zemi se nacházíte)
 • Operační systém
 • Prohlížeč a jeho verze
 • Rozlišení obrazovky
 • Podpora JavaScript
 • Podpora Java
 • IP adresa (počítačová adresa na internetu)
 • Název stránky, kterou si prohlížíte
 • URL stránky, kterou si prohlížíte

1.2 Osobní údaje
Někdy o vás potřebujeme shromažďovat osobní údaje, tj. údaje, na základě kterých lze identifikovat určitou fyzickou osobu. Některé oblasti/části našich webových stránek mohou obsahovat možnost vaší registrace, kde po vás můžeme požadovat informace, jako je např. jméno a kontaktní údaje. V každém případě však, kdykoli vás požádáme o osobní údaje, které mohou být využity k identifikaci určité fyzické osoby, vždy vám poskytneme vysvětlení důvodu, proč tyto informace shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je uchováváme a jak s nimi hodláme naložit a využívat je.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány budou osobní údaje následujících osob:
a) poskytovatelé zdravotních služeb, jsou-li fyzickými osobami;
b) zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s poskytovatelem zdravotních služeb.
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány rozsahu kontaktních údajů (např. jméno, telefonní číslo, e-mail) a údajů vztahujícím se k Vámi vykonávané činnosti v rámci poskytování zdravotních služeb.
Tyto údaje mohou pocházet přímo od Vás nebo od poskytovatele zdravotních služeb, se kterým spolupracujete,
přičemž pokud takové osobní údaje poskytuje poskytovatel služeb, činí tak z pověření dotčeného subjektu údajů.

3. Právní základ pro zpracování

Společnost CONTIMEX zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujícího právního titulu:
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o spolupráci mezi společností CONTIMEX a poskytovatelem zdravotních služeb, jejímž předmětem je bezplatné uvedení poskytovatele v seznamu poskytovatelů zdravotních služeb (lokátoru) věnujících se problematice obezity, případně posouzení, zda poskytovatele lze v tomto seznamu uvést.

4. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem prezentace poskytovatele zdravotních služeb v seznamu poskytovatelů zdravotních služeb (lokátoru) věnujících se problematice obezity, jehož cílem je usnadnit pacientům vyhledání příslušné zdravotní péče v jeho okolí.

5. Ochrana Vašich osobních údajů

Společnost CONTIMEX zajistí přiměřené a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením.

6. Jak se údaje využívají

Osobní údaje budeme shromažďovat a ukládat pouze pro účel uvedený během procesu shromažďování. Když zpracování vašich osobních údajů pro uvedený účel ukončíme, údaje odstraníme a zničíme, abychom tak zajistili vaše soukromí.

7. Shromažďování citlivých údajů

Na těchto webových stránkách neshromažďujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje o vašem zdravotním stavu, etnickém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení. V případě, že by mělo dojít ke shromáždění jiných citlivých údajů, budeme tak činit výhradně v souladu s aplikovatelnými právními předpisy o ochraně
osobních údajů.

8. Jak zajišťujeme bezppečnost údajů

Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v nezbytném rozsahu. Shromažďované údaje se za žádných okolností neprodávají třetím osobám.

9. Zpřístupnění třetím osobám

Nikdy nebudeme předávat nebo prodávat osobní údaje o našich návštěvnících dalším osobám, nicméně osobní údaje budou zveřejněny na webových stránkách. Vaše údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

10. Práva návštěvníka

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte níže uvedená práva. K uplatnění těchto práv se obracejte na společnost CONTIMEX na adrese: info@contimex.cz.

Můžete zejména požadovat přístup k Vašim osobním údajům, omezení zpracování Vašich osobních údajů a jejich výmaz či jejich opravu. Dále můžete vznést námitku proti jejich zpracování a můžete využít práva na jejich přenositelnost. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy,
můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (v ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

V závislosti na konkrétních okolnostech zpracování mohou u uplatnění těchto práv existovat určitá omezení podle platných právních předpisů. S dotazy nebo žádostmi o uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na výše uvedené emailové adrese.

11. Využívání souborů cookies

O využívání souborů cookies se můžete více dozvědět na webové stránce www.netloustneme.cz

12. Na koho se obrátit

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad, souborů cookies a prohlášení o právech a závazcích, chcete-li lépe porozumět způsobu zpracování osobních údajů, jež o vás vedeme, nebo máte-li jakékoli obavy ohledně využití vašich osobních údajů společností CONTIMEX, můžete se na nás obrátit na: info@contimex.cz